ThThe Universal* Way
THE ORIGINAL TRADITION
(Also: "Initiation into Your Maitreya Mind")
* Used to be called "The Integral Way"

DVD
De Integrale cq Universele Weg
(6 uur teaching)
Bij ons te bestellen

De Praktijk van de Universele Weg
(Het hele verhaal)

Onbewustheid is het probleem en daardoor door het denken (emoties, verlangens) overheerst worden. Met het denken zelf is niets mis mee

 

De Universele* Weg
Terug naar de Oorsprong/Universele Weg van Bevrijding/Omarmt alle Tradities
* Vroeger "De Integrale Weg" genoemd

Uitgangspunt
Velen van ons hebben vragen. Want we voelen dat we iets essentiŽels missen. Het is niet altijd gemakkelijk daarvoor de juiste woorden te vinden. Soms is er verwarring, soms innerlijke leegte of ten diepste onvervuld zijn. Daarentegen gebeurt het ook, dat er opeens een Moment van onverklaarbare helderheid of vreugde in je opkomt. Helaas zijn deze momenten meestal van korte duur. Maar vanaf dat moment weet je, dat er iets is - een niveau in jeZelf - waarin alles fundamenteel anders is. Het Zijn in je nodigt je uit om Zich door jou te laten verwerkelijken. Of: je wordt door "Het Eeuwig Vrouwelijke" aangetrokken (Goethe). Het laat je nu niet meer los en je Queste is begonnen.


Stap 1: Ontwaken
HET BEWUSTZIJN BEVRIJDT ZICH UIT DE ONBEWUSTE IDENTIFICATIE MET ZIJN ZELFBEELD CQ ZIJN OBJEKTEN

"Normalerwijze" word je voortdurend door je gedachten, emoties en verlangens op sleeptouw genomen. Je bent zelden in je midden. Ja, je kent je midden eigenlijk helemaal niet. Hoe dus te weten, dat "je" voortdurend in gedachten bent? Vroeger of later hoor je echter van de mogelijkheid van innerlijke bevrijding. Iets in je wat je werkelijk bent, je ware identiteit. Ontwaken betekent de innerlijke sprong naar je Ware Zelf maken. Daar waar vrijheid ten opzichte van je gedachten heerst. Jij bent "hier" (in je innerlijke waarneming) en je gedachten zijn daar (voor je). Het is de eerste stap terug naar je Oorsprong. Vreugde, vreugde.

Methode: Twee keer per dag 10 minuten met de ogen gesloten ontspannen in een stoel zitten. Kijk naar de binnenkant van je oogleden. Je zult merken, dat jij hier en je oogleden (waar je je gedachten op projecteert) daar zijn. Je bent je gedachten dus niet. Zie: Awakening 

Stap 2: Persoonlijke Integratie
OPENT HET BEWUSTZIJN ZICH, DAN KOMT ONDERDRUKTE INHOUD NAAR BOVEN

Tegelijk met de innerlijke distantie is ook ruimte geschapen. Meer en meer zie je in, dat je in Wezen eigenlijk ruimtelijkheid bent. Langzamerhand ga je je steeds meer op dat innerlijk verlaten. Je kunt daardoor je (ego)controle laten vallen. Alles stroomt ongehinderd door je heen. Daaronder ook onverteerde resten uit je verleden. Je wordt vaker met je onderdrukte inhouden geconfronteerd: pijn, angst, woede, minderwaardigheidsgevoelens en remmingen. Je ziet in, dat dit alle delen van jezelf zijn , die vroeger te heftig waren om te worden toegelaten. Nu heb je een tweede kans gekregen om deze alsnog te accepteren. Bewustwording en heelwording (integratie van de persoonlijkheid in de nieuwe identiteit) zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Methode: Zelfintegratie: spiritueel, psychologisch, lichamelijk. Zie o.a.: Emotionele zelf-integratie, Het Persoonlijke Gezondheidsplan in 10 Stappen met voeding, darmsanerung etc. Zie: www.vitalworld.org

Stap 3: Geworteld zijn in Hemel & Aarde
OPENT HET BEWUSTZIJN ZICH VERDER, DAN VERRUIMT HET ZICH TOT JE DIRECTE OMGEVING

Veel teachings houden op bij het ontwaken (of bij de persoonlijke integratie, maar dat is al zeldzaam). Daarom begeleiden zij je niet verder. Het proces gaat echter gewoon door. Vanaf het moment, dat het Bewustzijn je lichaam overstijgt, maakt het contact met je directe omgeving. Je stoel, het tapijt, de tafel, de vaas en de bloemen worden alle inhoud van je bewustzijn, op dezelfde manier als daarvoor je gedachten inhoud van je innerlijke ruimte waren. Je inclusiviteit kan nu dusdanig uitdijen, dat je tenslotte "de hele wereld omarmt". In deze toestand "heb je alles lief als jezelf".

Methode: Hemel en Aarde Oefeningen c.q. Tiendi Qigong. Unieke oefeningen - innerlijke balans, optimale energie, helderheid van geest, heiliging der natuur - die met het gewone Qigong weinig te maken hebben. Vanaf het eerste begin bepaalt je innerlijk spontaan het verloop van de bewegingen.

Stap 4: Doorbraak van het Licht
PLOTSELING KAN HET BEWUSTZIJN SAMENVALLEN MET HET GRENZELOZE EN TIJDELOZE GROTE LICHT

Langzamerhand ga je voelen, dat de Weg steeds minder eigen inspanning nodig heeft. Het lijkt alsof jij niet naar het Zijn gaat, maar het Zijn jou naar Zich toetrekt. In het begin komt het verlangen (naar bevrijding) nog uit je kleine ik. Nu merk je, dat "de Oorsprong naar jou verlangt". Wanneer dat het geval is, is de tijd rijp, dat je het verlangen van het Ultieme tegemoet kunt komen. Het is de uitnodiging om (nog) meer in de diepte te gaan. Intensieve meditatie ondersteunt je daarbij. Met iedere nieuwe opening beroer je het Goddelijke in je. Innerlijke vrede en helderheid, vreugde, kracht, verbondenheid en mededogen doordringen je in toenemende mate. Je weet: mijn diepste innerlijk is deel van het Goddelijke Licht. Niets kan je nu meer uit je evenwicht brengen. Vreugde, vreugde, dankbaarheid.

Methode: Ma-Zen (Moeder-Zen). Het Zen, dat je zonder moeite naar de Oorsprong voert. Het is gebaseerd op voelend gewaar-zijn.

Stap 5: Reiniging/Loutering/Healing
HET EGO KOMT TERUG EN DREIGT HET BEWUSTZIJN VOOR ZIJN EIGEN DOELEINDEN TE GEBRUIKEN

Een ding heb je echter niet beseft. Namelijk, dat ook na een Grote Ervaring je vroeger of later weer met je kleine ik wordt geconfronteerd. Het leven lijkt op een bloem. Het opent en sluit zich voortdurend. Bepaalde leersystemen - namelijk die, die beweren "eenmaal verlicht, altijd verlicht" - blijken valse leringen te zijn. Het Goddelijke "trekt Zich vaker ook weer terug", opdat jij de kans krijge om aan verdere integratie te werken ("Donkere Nacht van de Ziel"). De grootste hindernis is de voortdurende verleiding om je Verwerkelijking voor je eigen karretje te spannen. "Ik, de grote verlichte" of simpelweg als ondersteuning voor je (ego)ambities. Ook kunnen, juist door je Grote Opening onverwerkte complexen (haat, zelfmedelijden, behoefte aan erkenning etc.) de energie van het Licht naar zich toetrekken, waardoor ze zich opblazen. Samen met de toename van het Licht, neemt ook de innerlijke duisternis toe. Het laatste wordt dan steeds sterker. Met het gevaar, dat na enige tijd de "tegenstrever" bezit van je neemt.

Methode: Ook (juist) na een Grote Ervaring is voortdurende innerlijke Reiniging/Healing nodig. Naast de Persoonlijke Integratie (zie boven) staat vasten, Moeder Healing, catharsis, ademen en de vibratie-oefening tot je beschikking.

Stap 6: Toevlucht tot het Uiteindelijke
VROEGER OF LATER IS ER NIETS MEER TE BEREIKEN CQ TE VERWERKELIJKEN, ALLEEN OVERGAVE AAN HET UITEINDELIJKE

Gezegend zijn diegenen, die enerzijds alles doen om zelf de Weg naar ultieme Bevrijding, Vrede en Geluk te volgen, maar anderzijds door eigen ervaring aan een grens komen, waar zij "zelf niets meer doen kunnen". Ofwel de strijd tegen de verleiding heeft je uitgeput, ofwel ben je aan een grens gekomen, waar er eenvoudigweg niemand (dus geen ik) meer is, die nog iets kan doen. In beide gevallen blijft slechts een ding over. In plaats van nog meer te willen bereiken, is alleen nog de Weg van Overgave open. Vaker word je spontaan ingetrokken c.q. komt er een onweerstaanbaar verlangen in je op om je aan het Onbekende over te geven. In werkelijkheid is het de Grote Moeder*, Die ernaar verlangt om jou in Haar Kosmische Schoot op te nemen. Voortaan leef je alleen nog maar in Haar Alles-Omarmende Geborgenheid. Het is de voltooiing van je Queste.

* In onze training is alle ruimte voor je eigen persoonlijke beleving/interpretatie van het Uiteindelijke. Een interreligieuze benadering dus.

PS. Overigens zul je ervaren, dat de Weg niet lineair, maar cyclisch is. Confrontaties met inhouden van je Bewustzijn houden niet op. Wat nieuw is, is dat zij in een steeds groter wordend inzicht c.q. "hoger niveau" worden opgenomen. Stap 1-7 worden dus voortdurend opnieuw doorlopen.

Methode: Je kunt je verlangen om in de Oorsprong te worden opgenomen ondersteunen door o.a. contemplatie, viering, dans, mantra, chant en offergaven. Zie: Toevlucht en speciaal ook Keer Omme.

Stap 7: Mededogen/Dienstbaarheid
ALLE FASEN ZIJN ONDERDEEL VAN EEN RIJPINGSPROCES, DAT UITEINDELIJK UITMONDT IN DE GROTE DIENSTBAARHEID

Met iedere stap is ook je mededogen gegroeid. Bij het ontwaken was het je helderheid en het direkte contakt met je omgeving; bij de persoonlijke integratie de liefde voor de eigen verdrongen delen; bij het geworteld-zijn in Hemel en aarde de verruiming tot in het grenzeloze; bij de doorbraak van het Licht de ultieme Eenwording met het Goddelijke; bij de reiniging c.q. innerlijke healing de acceptatie van je duistere kant; bij de toevlucht tot de Moeder is het de geborgenheid, die je met alle levende en niet-levende wezens deelt. Het ultieme inzicht is, dat de innerlijke Weg een voortdurend groeien is van je mededogen. Uiteindelijk is er namelijk helemaal niets meer te bereiken. Wat overblijft is het delen van je innerlijke Wezen met ieder mens, die het nodig heeft. De uiteindelijke paradox: nadat je je eerst van de mensen had afgewend (om naar binnen te kunnen gaan), bevrijdt de medemens je tot slot van jouw teveel. Dit is het Ware Geluk. Dankbaarheid, dankbaarheid.

Methode: Leitmotief is het Graalsvisioen: "Ontwaakt, struktureer je leven om en wees dienstbaar". Vervolgens bieden wij verdere training aan in de vorm van Spiritual Service, Health Service en Community Service.

De Universele Weg
Weg van Vol-Ledigheid in Dienst van het Geheel

 

English Deutsch Nederlands

 

 

IMPORTANT NOTE!

For viewing the website in good order, go back to the INDEX and again proceed from there

Thanks

2004 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

 

This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.
This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.