The Original Tradition
Mother Worship

 

 

KEER OMME/
GROTE MOEDER HYMNE

Verder
TERUGKEER VAN DE
GROTE MOEDER

HET GRAALSVISIOEN
DE ULTIEME SOETRA
OPENBARING

UNIVERSELE BOODSCHAP
HERSTORY
HEEL HET LEVEN
7 HINDERNISSEN OP DE
WEG NAAR WERELDVREDE

MOEDER & ZONEN
VERZOENING DER RELIGIES
ZWARTE MADONNA
HET GROTE JEZUS INTERVIEW
MARIA MAGDALENA
DE HEILIGE VALLEI
GEBED, CONTEMPLATIE EN MANTRA
GROTE MOEDER HEALING
JONGEREN VRAGEN
IS DE MOEDER EEN FEMINISTE?
REBORN ORDER
TRANSFORMATORIUM
"De Grote Moeder"
ERKENTELIJKHEID
GRAPJE
NEWSLETTER

 

 

 

 

Erkentelijkheid

"In het begin van mijn carriŤre (1972) had ik amper benul van "spiritualiteit". Integendeel, nadat mij religie als kind was opgedrongen, had ik alles wat ermee te maken had resoluut verworpen.

Kort daarna stuurde Je mij een wijze man met Jouw voorspelling over mijn toekomstige missie, bestaande uit de Parcival-legende als de onderliggende dynamiek ("archetype") van mijn hele spirituele leven. 

Ik was er een beetje lacherig over, aangezien dit voor mij als uit een andere wereld kwam. Ik schonk er dan ook totaal geen aandacht aan. Na korte tijd was ik het "incident" vergeten.

Ondertussen schonk Je mij buitengewone talenten als (holistisch) arts, ten bate van vele. De energie die Je mij schonk was wel besteed. Met niet aflatend enthousiasme zette ik mij in voor de natuurgeneeskunde.

In de persoonlijke relatie had ik echter nog veel te leren. Dit was evenredig met wat ik allemaal "moest verduren", hetgeen niet gering was. In het diepst van mijn ellende kwam Jij mij toen te hulp.

Als vertroosting stuurde Je mij een droom waarin de garantie werd gegeven, dat ik zeker in het Licht zou aankomen, overigens met de verplichting om vervolgens vruchtbaar te zijn.

Niet dat ik dat als een "aanwijzing van boven" ervoer. In die tijd had ik helemaal geen vermoeden, dat Jij of wie dan ook daar achter zat. Pas nu - achteraf dus - besef ik dat ik als deel gestuurd werd door het Geheel.

Je hielp mij een nieuwe stap in bewustwording te zetten door mij Karl Graf DŁrckheim op mijn pad te sturen, hij die mij de Weg van het Ontwaken (Zen) leerde c.q. de ontdekking van mijn ware Zelf.

Daarna - terwijl ik tussen het spreekuur rust nam - toonde Je mij Jouw Graalsvisioen (1974), iets wat mij ten diepste ontroerde. De betekenis: "Ontwaakt!, herstructureer je leven en dien de ander" zou de richtlijn voor mijn hele verdere leven worden.

Pas veel later beseffende, dat het Jouw Boodschap aan de wereld bevatte. Dit werd enige tijd gevolgd - eveneens zonder enig toedoen van mijzelf - door Jouw instructies met betrekking tot het schrijven van de Ultieme Soetra (1976).

Toen, dankzij Je onvoorstelbare Genade (en via Bhagwan Shree Rajneesh) schonk Je mij plotseling en totaal onverwachts de unieke Drievoudige Realisatie, bestaande uit de uitwissing van mijn hele bestaan ("Het Absolute Niets"), onmiddellijk gevolgd door oplossing in Jouw Eeuwig Lichtlichaam ("Allesomvattende Verlichting"), samen met het afdalen in de Onderwereld, hetgeen Jouw Vernietigingslichaam is ("Het Grote Sterven") (1977).

Of dit nog niet genoeg was, schonk Je mij tien jaar van ononderbroken gelukzaligheid (1977-1987), verschillende andere Grote Ervaringen en een zorgeloos leven - levend in het Eeuwige Moment (als een "lelie in het veld") - waarin ik rondtrok als een "godsnar".

Aan die onschuld kwam echter een einde. Zoals voorspeld door het Visioen liet Je mij vervolgens vele jaren intens lijden (1987-2002), een tijd waarin ik de onderdrukte delen van mijn oude zelf moest integreren in mijn Nieuwe Identiteit.

Het was een tijd waarin ik tevens op pijnlijke wijze met de "wereld" geconfronteerd werd, een periode, waarin ik, opnieuw door Jouw grenzeloze zegeningen, in staat was de stappen van de spirituele Weg op te schrijven (De Integrale Weg), naast alle andere geschriften (The Great Learning) waarvoor Jij mij inspiratie gaf. Dank zij Jou zijn mijn teachings universeel.

Je kent mijn ijdelheiden en mijn behoefte aan erkenning reeds voor ik er zelf mee werd geconfronteerd. Het bestond (bestaat) uit de verleiding Jouw geschenken voor mijn eigen doeleinden te gaan gebruiken. Omdat Je wist hoe zwak ik hiervoor was, liet Je mij deze strijd geheel alleen aangaan.

De Verlichting voor je eigen karretje spannen, is de grootste verleiding waarmee een mens geconfronteerd kan worden. Ik was gezegend, dat ik mij van de ware aard van deze strijd steeds scherp bewust was. Pas toen ik met mijn rug tegen de muur kwam te staan, reikte Jij mij de helpende hand.

Het bestond erin JouwZelf - als Kosmisch Vacuum c.q. Leegte achter de Leegte - aan mij kenbaar te maken als de Dimensie aan gene zijde van het Licht. Door dit inzicht begreep ik, dat Verlichting niet het Uiteindelijke was....waardoor de obsessie van mij afviel.

In tegenstelling tot het Licht kun je het Vacuum niet realiseren, bezitten of bereiken. Je kunt jezelf Er alleen maar aan toevertrouwen, je je Er aan overgeven, Het aanbidden. Daarom is niet Zelfrealisatie, maar devotie de hoogste trap van spiritualiteit. Looft en prijst de Moeder!

Ik kom uit Haar voort ("zoon") en keer (voortdurend) tot Haar terug ("minnaar"). Dit is het grootstdenkbare geschenk c.q. de ultieme vreugde. Het is wat ik Werkelijk Ben.Vandaar dat ik met trots de naam Solo ("Son/Lover") draag*.

* Solo is existentieel; Sermes (Servant/Messenger als de "officiŽle" naam) is functioneel. De algemene naam voor alle mensen in de Grote Moedertraditie is "Mother-Worshipper" ("MoWo") of ook "Original". Dat laatste omdat zij zich aan de Ware Oorsprong orienteren.

Alsof dit nog niet genoeg was, stuurde Jij mij Teresa van Avila ("Magistra Universalis")* om "op mij te passen" (grapje). Je gaf mij haar als mijn spirituele zuster, een geschenk waarvoor ik immens dankbaar ben. Zij leert mij onvermoeibaar, dat wat voor mij het moeilijkst is: overgave. 

* Dankbaar ben ik voor de velen, die mij op mijn Weg hebben geinspireerd, in het bijzonder ook voor Shinran Shonin en het Jodo-Shinshu Boeddhisme, vanwege hun nadruk op de "Andere Kracht".

Boven alles ben ik Sri Ramakrishna dankbaar voor zijn leven van overgave aan de Moeder. Zijn Wezen is mijn Wezen (en alle andere Wezen....). Zijn voorbeeld resoneert met mijn diepste verlangen en geeft mij de moed de laatste stap in mijn leven te zetten: een leven in volledige overgave aan de Grote Moeder.

Ik ben blij dat ik in een eerdere fase al mijn "grote ideeŽn" heb opgeschreven. Dan heb ik tenminste mijn plicht ten opzichte van de samenleving gedaan. De werkelijkheid van alledag is namelijk, dat ik - ondanks mijzelf - steeds kleiner word en mijn doelstellingen steeds meer op mensenmaat gesneden worden. "Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde".

Dat ook de zorgen (voor morgen) hierdoor van mij afvallen, is een goed teken. Het stemt mij tot grote nederigheid, dat ik zo'n grote "omweg" nodig had - hetgeen alles zegt over mijn eigengereid karakter - om uiteindelijk bij de eenvoud uit te komen.

Daarnaast confronteer Je mij keer op keer met mijn grootste zwakheid: de zucht naar erkenning. Op niet mis te verstane wijze maak Je mij duidelijk, dat zelfbetrokkenheid en liefde elkaar uitsluiten. O, wat een spijt en berouw. Zal ik het ooit leren?

Uiteindelijk, nog weer na lijden en strijd, besefte ik, dat Jij mij veel beter begrijpt dan ik mijzelf. Dat ik "het zelf niet meer hoef te doen". Vanaf dat moment ben ik alles uit handen gaan geven, in het vertrouwen dat het bij Jouw op de juiste plaats valt. Sindsdien - na 65 jaar - is mij de ware vrede ten deel gevallen. 

Wat een geluk dat Je mij voortdurend bewustmaakt van het feit dat slechts een leven van overgave aan Jou, een waarin ik nooit ophoud Jou te loven, te eren en te danken voor alle uitzonderlijke zegeningen die ik van Jou mocht ontvangen, de enige en uiteindelijke vervulling is.

De laatste fase is pas begonnen. Door de Graalskelk toonde de Moeder mij het uiteindelijke doel van het leven: mij onvoorwaardelijk uitschenken cq liefhebben van alle "levende en niet-levende wezens". Op dit Pad ben ik nog slechts een beginneling en zal dat altijd zijn. Ik kijk altijd naar de Moeder: hoe Zij ZichZelf uitschenkt.

Nederigheid en vreugde zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Zal het nog wat worden met die jongen....?"

Bij de Gratie van de Grote Moeder, de Alles-Omarmende Kosmische Baarmoeder, Koningin van de Hemel, Moeder van God.

Gedicht

als ik dan neerkniel
vol ballast
keer op keer zich ophopend
en ik besef....
dan in hetzelfde Moment
Ben Ik er weer

weg van mijzelf
zit ik zonder
dat ik iets aanbieden kan
eenvoudigweg zo
ongenaakbaar
in Jouw Ruimte

ik weet dit is
Ruimte in Ruimte
glasheldere aanwezigheid
niets meer te wensen
overlatend
aan Jou

wanneer echter niet ik-zelf
maar Jij mij openbreekt
jubelt de Ruimte
van hemelse Vreugde
ik kan dan niet
genoeg krijgen van Jou

De Moeder is
de Ultieme Bodemloosheid
je kunt niets doen
om Dat te bereiken
Zij laat Zich niet vangen door
jouw ambities

laat je je daarentegen
met de ogen open vallen
in Haar onpeilbare allesomvattende
Schoot
word je keer op keer
opnieuw geboren

Om SvahŠ
(allergelukzaligste Kosmische Baarmoeder)

Han Marie Stiekema Solo

Terug                                         Volgende

Keer Omme 1. "Ontwaakt" l Keer Omme 2. "Herstructureer je leven" l
Keer Omme 3. "Dien de ander"l

 © 2005 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 10/26/07