The Original Tradition
Mother Worship

 


 

KEER OMME/
GROTE MOEDER HYMNE

Verder
TERUGKEER VAN DE
GROTE MOEDER

HET GRAALSVISIOEN
DE ULTIEME SOETRA
OPENBARING

UNIVERSELE BOODSCHAP
HERSTORY
HEEL HET LEVEN
7 HINDERNISSEN OP DE
WEG NAAR WERELDVREDE

MOEDER & ZONEN
VERZOENING DER RELIGIES
ZWARTE MADONNA
HET GROTE JEZUS INTERVIEW
MARIA MAGDALENA
DE HEILIGE VALLEI
GEBED, CONTEMPLATIE EN MANTRA
GROTE MOEDER HEALING
JONGEREN VRAGEN
IS DE MOEDER EEN FEMINISTE?
REBORN ORDER
TRANSFORMATORIUM
"De Grote Moeder"
ERKENTELIJKHEID
GRAPJE
NEWSLETTER

 

 

UNIVERSELE BOODSCHAP

Grote Moeder Kosmogonie.
Alles: Het Goddelijke (wit/geel) en het universum
(groen) worden uit Haar (zwart) geboren, terwijl
zij in hetzelfde Eeuwige Moment in Haar terugkeren

In deze meest kritieke tijd
Terugkeer van de Grote Moeder
"Komt alle tot Mij
Ik Ben de Alles-Omarmende"
Ze roept je op om
De heelheid van het leven te herstellen
Begin van de
Transformatie van Mens en Samenleving

1.
In deze meest kritieke tijd heeft de Grote Moeder Zich geopenbaard als de Uiteindelijke Werkelijkheid.

2.
De Grote Moeder Traditie bestaat eigenlijk reeds tien-, ja honderduizenden jaren voordat zij (slechts
3500 jaar geleden) met geweld door het patriarchaat werd vervangen.

3.
Alles en iedereen is ingebed in een alles-omvattend, onvoorstelbaar en ontzagwekkend Vacuum, ook Leegte,
Kosmische Baarmoeder of Grote Moeder genoemd. Wij leven in absolute geborgenheid.

4.
Kenmerk van het Vacuum is, dat alles zonder uitzondering - zowel het Goddelijke als het universum - er
voortdurend uit geboren wordt en in terugkeert.

5.
Het Vacuum is de Essentie van de Grote Moeder; het Goddelijke ("God", Licht, Zijn, Boeddhanatuur) is
Haar Lichtlichaam, terwijl het universum (de aarde) Haar materiële lichaam is*. Het zijn drie
parallele Werkelijkheden die in Wezen een zijn.

* Leegte en Volheid zijn dus twee kanten van dezelfde medaille. Het Nederlands heeft
daar een fantastisch woord voor: "Vol-Ledigheid".

6.
Dus niet "God schiep de wereld uit het niets", maar "het Niets geeft ononderbroken
geboorte aan God en de wereld".

7.
Aangezien het Goddelijke in hetzelfde Eeuwige Moment uit de Leegte voortkomt en terugkeert,
"ontstaat de indruk" dat er niets is toegevoegd of weggenomen. Vandaar dat
"God" altijd als absoluut is opgevat. 

8.
Sinds oeroude tijden is alles onderworpen aan de Moeder's "Wet van het Universum", de dynamische
balans tussen sterven, behoud van leven (het "levensweb") en wedergeboorte.

9.
Zij komt in een kritieke tijd, waarin de mensheid vastgelopen is in zijn oude patronen: rationaliteit,
levensvijandigheid, zelfzucht, ophoping, uitbuiting en onrecht. Wij verstoren daarmee
Haar "Wet van het Universum":  

10.
Wat je nu ziet, is dat alles wat door het ego is "opgebouwd" door Haar wordt
afgebroken. Wij stevenen individueel en collectief af op het Niets. Het is de
oorzaak van het huidige verval op alle niveaus.

11.
De snelheid waarmee de verschillende rampen zich ontwikkelen: of het nu het broekaseffect, het
watertekort, de kwetsbaarheid van de moderniteit, de vervuiling, de dreiging van infectieziekten,
de alomtegenwoordige electro-smog, de honger in de wereld, de migratiegolven of
het terrorisme is, zij vervullen ons met grote bezorgheid.

12.
De individuele en collectieve afbraak uit zich o.a. in eenzaamheid, zinloosheid, wanhoop, angst,
depressie, agressie en burn-out. Het is een onhoudbare toestand. Om chaos te voorkomen,
is het dringend nodig dat wij ons bezinnen op onze situatie.

13.
Inzicht in de achtergrond van het tijdsgebeuren is hierbij onontbeerlijk. Het wordt gekenmerkt door het
afgesneden-zijn van de Bron. Leven dat zijn verbinding met de Oorsprong verliest, degenereert. 

14.
"God is echter dood". Een terugkeer naar voorbije vormen van geloof is niet alleen niet meer mogelijk,
maar ook onwenselijk. Immers, deze zijn deel van het probleem, in plaats van dat
zij oplossingen in zich dragen.

15.
De patriarchale religies dragen hier een grote verantwoordelijkheid. Immers, zij claimden "God" als iets
van zichzelf. Echter God is niemands' bezit. "Hij" (Het) stijgt uit boven alle voorstellingen,
concepten, dogma's en claims. De leegloop van de kerken is hier een logisch gevolg van.

16.
Met name het Christendom beroofde de mensen van de grond van het bestaan: het ingebed-zijn
in "Hemel, aarde en de gemeenschap". Het leven werd je afgenomen in ruil voor het
"heil dat alleen van de kerk kwam".

17.
Bestudeer je de geschiedenis, dan wordt duidelijk, dat de kerk zelf het spiritueel/religieuze
leven zó gecorrumpeerd heeft, dat de zogenaamde secularisatie eerder van
binnenuit, dan van buitenaf ontstaan is.

18.
In plaats van ons tot de Realiteit van God zelf te voeren werden wij afgescheept met
een beeld van God
. Afgesneden van de Bron doofde de religieuze inspiratie,
de passie en het vuur. 

19.
In plaats van het echte leven - in harmonie met het diepere Zelf, de lichamelijkheid, het
vrouwelijke, de natuur, de gemeenschap - dwong de kerk ons te leven in de
surrogaatwereld van voorstellingen, rituelen, concepten, uitgangspunten,
richtlijnen, systemen en leerstellingen..

20.
Omdat de mensen de grond van het bestaan ontnomen werd, werden zij teruggeworpen
op het ego. Vandaar dat het Christendom de hoofdoorzaak is van onze vervreemde,
materialistische en individualistische cultuur.
De enige uitweg is het teruggaan
naar de Oorsprong, de Werkelijkheid die alles omarmt.

21.
Dit wordt nog duidelijker als we ons de werking van het (kosmische) Vacuum voor de geest
halen. Immers, in Haar Bodemloosheid keert alles terug ("centripetaal"), terwijl alles
tegelijkertijd - vanuit Haar Onpeilbare Afgrond - onstaat ("centrifugaal"). Heel het
universum wordt door deze twee krachten gedomineerd.

22.
Voor het eerst in de geschiedenis hebben wij de kans om onze (existentië le) angst voor het
Niets te overwinnen, door het besef, dat het Niets niet een zinloze leegte is, maar
synoniem is met de Bodemloze Schoot van de Moeder, waarin alles
voortdurend wordt getransformeerd.

23.
Geven wij ons (ons ego, onze zelfbetrokkenheid) namelijk
aan Haar terug, dan worden wij (als nieuwe mens) opnieuw geboren.

24.
De "omstandigheden" zullen ons hiertoe dwingen. Wij zijn immers deel van een kosmisch
proces dat het oude vernietigt om plaats te maken voor het nieuwe. Je hebt dan de
keuze om je ertegen te verzetten of om "met het proces mee te gaan".

25.
In het eerste geval blijf je je hardnekkig identificeren met "het verworvene", terwijl in het tweede
geval je opnieuw geboren wordt. De paradox is dit: houd je je vast aan het "leven",
dan zul je sterven; als je daarentegen sterft, dan zul je leven.

26.
Het verschil met vroeger is, dat er inzicht is gekomen in het kosmische proces. De Moeder blijkt
het Vat van Regeneratie te zijn, waarin Zij alles zonder uitzondering vernieuwt. Te weten,
dat je je toevertrouwt aan de alles-omarmende liefdevolle Moeder, maakt
overgave onvergelijkelijk gemakkelijker.

27.
Om te weten of Zij voor jou iets betekent, kun je je verstandelijk, emotioneel en spiritueel voor Haar
gaan openstellen. Haar tot je Hart laten doordringen, daar gaat het om. Vervolgens kun je voor
een tijdje Haar Realiteit "als hypothese" aannemen. In gebed, contemplatie, meditatie c.q.
mantra leg je je ziel voor Haar bloot. Je kunt dan vervolgens
zelf zien wat "Zij met je doet".

28.
Dat dit verregaande consequenties heeft voor ons "wereldbeeld" moge duidelijk zijn. In plaats
van (diepste) angst in te boezemen, blijkt het Niets het "Vat van Regeneratie" te zijn,
die Dimensie waar alle vernieuwing uit voortkomt.

29.
Nu wordt ons op slag de "betekenis" van onze tijd duidelijk. Afbraak is niet zo zinloos als we dachten.
Door de afbraak van het oude - al die levensvijandige structuren en ophopingen, die
wij in de loop van de tijd hebben gecreëerd - keren wij terug naar de Bron
om daar geregenereerd te worden.

30.
Zo is burn-out het symptoom van het failliet van persoonlijke en collectieve ambitie die de grenzen
van tolerantie heeft overschreden. Het is een uitnodiging om ons "ego" op te geven. Het
komt overeen met het verlangen naar terugkeer naar onze Oorsprong.

31.
Door overgave aan de Universele Moeder schenkt Zij ons wat we werkelijk zijn: Haar
Lichtlichaam als onze goddelijke Natuur. Zij maakt daarmee een eind aan 2000
jaar onderdrukking, waarin wij gedwongen waren tot valse nederigheid en
onderwerping aan een patriarchaal instituut.

32.
Samenvattend geeft de Moeder dus nieuwe hoop aan de wereld door vernietiging van hebzucht, ophoping
en onrecht ("sterven"); opent de weg naar vernieuwing van het universum ("ontwaken", "regeneratie"),
samen met het begin van een nieuwe broeder- c.q. zusterschap van alle wezens op deze
planeet ("verbondenheid", "levensweb", "bestendigheid"). Aldus
herstelt Zij de heelheid van het leven.

33.
Sterven en opnieuw geboren worden zijn de ene kant van de "Wet van het Universum". Onze
transformatie is echter pas compleet, wanneer we ons vervolgens met ons nieuwe
Zelf (opnieuw) invoegen in het levensweb.

34.
Deze meest fundamentele stap wordt gedefinieerd als herstel van de eenheid met
"Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap".

35.
Het vrouwelijke weerspiegelt het levensweb, de substantie en de verbondenheid. Vrouwen behoren
daarom een centrale positie in de gemeenschap in te nemen. Het mannelijke vertegenwoordigt
het "sterven en opnieuw geboren worden". Het laatste is dienstbaar aan het eerste.

36.
In deze verscheurde wereld is ons diepste verlangen (opnieuw) deel te zijn van het Geheel. Dit
vereist doorgaans een innerlijke trainingsweg, een die de universele mystieke
ervaring van de mensheid weerspiegelt.

37.
Ik noem deze "De Integrale Weg", bestaande uit ontwaken; persoonlijke integratie; het herstel van de
eenheid met Hemel en aarde; de doorbraak van het Licht; reiniging en loutering; overgave aan de
Grote Moeder en mededogen met al-wat-leeft.

38.
Door Haar Visioen van de Graal* heeft Zij Haar Boodschap aan de wereld kenbaar gemaakt:
"Ontwaakt, herstructureer je leven en dien de ander".

* De Graal is het symbool van de Kosmische Baarmoeder

BOVENDIEN

39.
De Moeder is "herontdekt" door de Servant/ Messenger ("Sermes"), gebaseerd op "zijn" Drievoudige
Realisatie: het Absolute Niets (Essentie van de Grote Moeder), Vol-Ledige Verlichting
(Scheppingslichaam van de Grote Moeder) en de Grote Duisternis
(Vernietigingslichaam van de Grote Moeder).

40.
Als "Vat van Regeneratie" is Zij de Bron van vernieuwing van een cultuur, waarvan de huidige fase ten
einde loopt. Door de extreme fragmentatie groeit het verlangen naar Dat-Wat-Verenigt, het
opnieuw verbonden-zijn met de Oergrond van het bestaan.

41.
Dit dit uitermate urgent is, moge duidelijk zijn. Immers 2000 jaar lang heeft de judeo-christelijke
religie het bestaan opgesplitst in "geestelijk" en "wereldlijk". Zo onstond de desastreuze situatie van
"kerkelijkheid" aan de ene en het rauwe materialisme aan de andere kant.

42.
Daarom is het Christendom direct (mede)verantwoordelijk voor zowel het egoisme, de hebzucht,
de expansie, de uitbuiting en het onrecht van het huidige socio-economische systeem, alsook
de ontheiliging van het bestaan, de vernietiging van de natuur en de afbraak
van niet-westerse culturen. 

43.
De uitweg bestaat uit het inzicht, dat het Goddelijke (Lichtlichaam van de Moeder) universeel is.
Alles: het universum, de aarde, de geschiedenis, de maatschappij, het leven en wijzelf zijn
ingebed in Haar Bodemloze Werkelijkheid. Ik noem dit "Mother Worship".

44.
Aangezien al het leven - "het universum als het materiële Lichaam van de Moeder" - inhoud is van
cq gedragen wordt door het Uiteindelijke, deelt alles in het Heilige, niets uitgezonderd.
Alles is deel van dezelfde ongedeelde Goddelijke Ruimte. 

45.
Als Lichtlichaam van de Oermoeder doordringt Het alle levensgebieden,verenigt daarmee
het geestelijke en wereldlijke en heft daardoor ons eeuwenoude dualisme op. De cultuur
heeft aldus zijn spirituele grondslag teruggekregen. De sakraliteit van het
bestaan is daarmee hersteld.

46.
Deze participatie aan het Numineuze dat alles doordringt - het gras, de bloemen, de huizen, de bomen,
de straten, de rotsen, de oceanen -  maakt dat je "alles liefhebt als jezelf": de stoel waar je op zit,
het tapijt, de tafel, de vaas met bloemen, de vensterbank en de wolken aan de hemel.  

47.
Ja, je beweegt je in de Ruimte, die je in Wezen Zelf Bent. Dit komt overeen met de Inzichten
van alle mystieke c.q. verlichte personen van alle tijden en tradities. Het leidt tot een totale
transformatie van de religie, ja van de hele cultuur.

48.
Religie's kunnen nooit de gemeenschappelijke noemer van een multiculturele
samenleving zijn. Want zij zijn slechts een deel van de werkelijkheid.
Zij identificeren zich met een bepaalde heiland, een heilig
boek, dogma's en overtuigingen. Zij zijn exclusief.

49.
Moeder's levensweb - ingebed-zijn in "Hemel, aarde en de gemeenschap" - is daarentegen
existentieel (spiritueel), het is de factor die alles verbindt.

50.
Alle mensen zijn deel van de "Hemel" (het Goddelijke, de Leegte, de Kosmos, het Grote
Bewustzijn), de aarde en de gemeenschap. Deze gemeenschappelijke noemer is universeel.
Ik noem dit "spiritueel humanisme". Een cultuur gebaseerd op spiritualiteit is
existentieel, inclusief, open en demokratisch.

51.
Terwijl "iedereen" het spirituele humanisme kan omarmen als zijnde het fundament van het
bestaan - zowel Christenen, Moslims, Joden, Boeddhisten alsook Atheisten, Agnostici,
Hindoe's, Taoisten etc. zouden zich erin moeten kunnen vinden - en dit aldus het
nieuwe draagvlak van de cultuur is, blijft daarentegen de strikte scheiding
tussen kerk (de bestaande religies) en staat gehandhaafd.

52.
Aangezien Zij alle levensgebieden omvat noem ik "Mother Worship" zelf geen religie.
Zij wordt daarentegen "De Oorspronkelijke Traditie" genoemd.

53.
Omdat Zij boven de partijen staat - Zij bevindt Zich immers "aan gene zijde van God" - symboliseert
de Grote Moeder (ook wel de "Moederlijke Dimensie van God" genoemd) de "Eenheid in
verscheidenheid" en alle grote religies zijn Haar Zonen; aldus
brengt Zij verzoening in een verscheurde wereld.

54.
Zij "heeft Haar Zonen lief"; vandaar dat zij hun uitgangspunten respecteert ("hoewel Zij Zich vele dingen
anders zou wensen"). Zo kan Zij bijvoorbeeld bevestigen, dat "er slechts één God is en
Mohammed Zijn profeet"*. Maar ook Zijzelf blijkt - ondanks duizenden jaren
van patriarchaat - nog in de religies van de Zonen aanwezig te zijn.

* Dat betekent eveneens, dat niemand zijn/haar geloof of overtuiging op hoeft te geven.
De Moeder neemt je niets af; Zij voegt iets toe.

55.
De herinnering aan Haar komt tot uiting in termen als: Eeuwige Moeder (Taoisme), Maha Matri
(Hindoeisme), Eeuwige Wijsheid (Mystiek), Hokhmah (Judaisme), de Moeder (Shinto),
Leegte aan gene zijde van de Leegte (Boeddhisme), Moeder van God (Christendom)
en Huis van Allah (Islam).

56.
De diepst-mogelijke spirituele Verwerkelijking, religie, mythologie, psychologie, historisch bewijs en het
laatste wetenschappelijke onderzoek ("vacuum physics") wijzen alle in dezelfde richting:
de Moeder als de (bodemloze) Grond van het bestaan.    

57.
Zij is het begin van een nieuw tijdperk, een ommekeer in de samenleving: dat van een "vrouwelijk"
universum, een verschuiving van het patriarchaat naar levensgeorienteerde waarden,
waarin de mens zich afkeert van materialisme en individualisme ten gunste van
het dienen van het Geheel.

58.
Dit komt tot uiting in waarden als: verbondenheid, duurzaamheid, inclusiviteit, gemeenschapszin,
liefde, zorg, respect, mededogen, vrede, rechtvaardigheid, engagement, moed,
standvastigheid, inzet, dienstbaarheid etc.

59.
Heb je je leven aldus in balans gebracht, breid je je "verworvenheden" vervolgens uit tot je (naaste)
omgeving: je huis, het gezin, je relaties, de straat, de wijk, de gemeente en de regio...

60.
Met het doel Transformatie van Mens en Samenleving* te beginnen met Een Nieuwe Spiritualiteit,
Een Nieuw Wereldbeeld, Een Nieuwe Gemeenschap en Een Nieuwe Gezondheidszorg.

* Zie ons uitgebreide programma in onze website.

TOT SLOT

61.
We staan individueel en collectief op een keerpunt. De Openbaring
van de Moeder is hierbij cruciaal.

62.
De mensheid zal alleen overleven, wanneer het agressieve ik zijn ego-ambities opgeeft. Dit kan
hij alleen door terug te gaan naar de Oorsprong - de Grote Moeder - om daar
als nieuwe mens wedergeboren te worden.

63.
Dit geldt zowel voor mannen alsook voor vrouwen, aangezien de laatsten zich evenzeer
met het ego hebben geidentificeerd.   

64.
Een maatschappij gebaseerd op enerzijds "demokratie, mensenrechten en tolerantie" en
anderzijds op "winst, uitbuiting en onrecht" is ten diepste hypocriet. In zo'n
systeem verwordt ethiek tot één grote leugen.

65.
De commercialisering van de samenleving heeft de ander tot object gemaakt. De ontmenselijking
c.q. het gebruiken van elkaar voor eigen doeleinden als basis van ons systeem, is
dat niet het treurige dieptepunt van de cultuur?

66.
Daarbij is het cruciaal te beseffen, dat het kapitalisme doelbewust de afbraak bevordert. Immers,
mensen beroofd van hun spirituele/culturele/sociale en ecologische context zijn
gewillige slachtoffers van de hebverslaving.

67.
De echte verloedering is daarin gelegen, dat we geen weerstand meer bieden tegen
de mensonterende ontwikkelingen. Dit pijnlijke besef van onmacht doet je
teruggaan naar de Bron om daar vernieuwd te worden.

68.
Zoek daarom toevlucht tot de Grote Moeder.

69.
Vrede ontstaat pas wanneer de mens zich (opnieuw) invoegt in Haar levensweb van
"Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap".

70.
Gerechtigheid is gehoorzamen aan de Moeder's "Wet van het Universum": het evenwicht
tussen sterven, wedergeboorte en duurzaamheid. Winst, ophoping en overvloed
maken ons niet gelukkig. Geluk is gelegen in de kwaliteit van het bestaan: Zijn in plaats
van hebben, vrijheid, liefde, vriendschap, verbondenheid, zin, creativiteit.... 

71.
Voor het socio-economische systeem betekent dit, dat de groei-economie moet worden
vervangen door een evenwichts-economie. Uiteraard na demokratische
besluitvorming, grondige voorbereiding en op ordelijke wijze.

72.
In de praktijk omgezet zou dit gerealiseerd kunnen worden doordat iedereen zonder uitzondering
zich verplicht tot elke dag een halve dag vrijwilligerswerk voor de gemeenschap - waarvoor
een basisinkomen wordt betaald - en de andere halve dag voor zichzelf: werk,
carrière, geldverdienen, hobbies, nietsdoen.

73.
Dit zijn dan twee vliegen in één klap: het stoppen van het expansieve, verwoestende cq suicidale
wetenschappelijke/technologische/kapitalistische systeem (WTK-complex: prof.dr.
E.Vermeersch) en het begin van de genezing van de samenleving.

74.
De primaire kosten als huis, levensonderhoud, onderwijs, gezondheidszorg, transport etc.
worden aan de nieuwe verhoudingen aangepast. Hetgeen een dramatische
kostenverlaging voor de basisbehoeften inhoudt.

75.
De beslissingen worden genomen door de Zelf-soevereine gemeenschap, georganiseerd
in "organische" lagen van demokratische echelons als gezin, straat, wijk, gemeente,
provincie en land, alles volgens het principe van subsidiariteit.*

* Zie ook: "Sociocratie" en "Transformatiemanifest voor de 21e eeuw"

76.
Er moet dus een onderscheid gemaakt worden tussen de gemeenschap en de staat.
De eerste is het levende demokratische lichaam, de tweede is
niet meer dan de "administratie".

77.
In de gemeenschapsdemokratie vervullen vrouwen een centrale rol.


De Moeder is alles-omarmend; leve de Moeder.

AMARGI

(Groet uit Soemerië 2300 jaar BCE. Het betekent "Vrijheid" resp. "Terugkeer in de Moeder").

Han Marie Stiekema Sermes

Terug                                         Volgende

| HOME | The Grail Vision | The Ultimate Sutra | Threefold Realization | Tantra | Kundalini |
| Taking refuge in the Great Mother | The Integral Way || Universal Message | | Great Mother Shrines |
| Home Meetings | Mother & Sons | Cosmology | Vacuum Physics | Book of the Dead |

 © 2003 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 04/03/06