Hoofdstuk 3
IN HARMONIE MET DE NATUUR

INHOUD

1
INLEIDING
2

DE DRIEVOUDIGE
MOEDER

   - DE OERMOEDER
   - MOEDER AARDE
   - DE STAMMOEDER
3
IN HARMONIE MET DE
NATUUR

4

GODINNEN EN GODEN
5

PRIESTERS EN GOEROE'S
6
VROUWEN EN MANNEN
7

DE OORSPRONKELIJKE
TRADITIE

8

CULTUS, VIERINGEN
EN RITUELEN

9

HET GEHEEL DIENEN
10

GROTE MOEDER HYMNE
11

MATRITALK
12
TOT SLOT

LITERATUUR
 

1. Ieder mens heeft contakt met het cyclische door de adem. De adem is de levenspuls in ons. Het kosmische ritme klinkt erin door. Door bewust te zijn van de adem staan wij in contakt met al-wat-leeft. Elke adem komt uit het Niets en keert er in terug. Met elke inademing - expansie - wordt het leven opnieuw geboren, terwijl met elke uitademing - contractie - het oude in ons opgeruimd wordt. Hetgeen parallel loopt aan ik-geboorte en terugkeren in het Zelf. Het bewust voelen van de adem - de wisselende spanning tussen in- en uitademing - is genoeg om het contakt met het leven te herstellen. Elk moment bied je daartoe gelegenheid. Het is een kwestie van voortdurend afgestemd zijn, zonder er zelf iets aan toe te voegen. Het koesteren en vieren van het kosmische ritme in jezelf is een grote bron van vreugde, kracht, levenslust en regeneratie.

2. Vrouwen zijn echter met hun hele bio-psychische gestel ingebed in de levenscyclus. Zij dansen de levensdans voluit, zij maken er deel vanuit. Elke maand doorlopen zij de kringloop van ontvankelijkheid, erotiek, verlangen, vruchtbaarheid, terugtrekking, op zichzelf teruggeworpen-zijn, reiniging en vernieuwing. Hetgeen samenvalt (viel) met de maancyclus. Vandaar dat de maan oorspronkelijk dichterbij vrouwen staat dan de zon. In haar herkennen vrouwen zichzelf. Zij ervaren daar iets wat mannen niet (of veel minder) ervaren. De maan vertegenwoordigt het periodieke, de eeuwige terugkeer der dingen. Wassende, volle, afnemende en nieuwe maan zijn niet alleen metaforen, maar rele krachten die ritmische processen op aarde beinvloeden, dan wel bepalen. Vrouwen zijn dus bij uitstek de behoedsters, de schatbewaardsters van het leven. Die bevoordeelde positie brengt tevens een verantwoordelijkheid met zich mee. Zelfrespect, trouw aan jezelf, contakt met je innerlijke intuitie, inzicht en kracht brengt je ertoe, je vrouw-zijn aux serieux te nemen. Hetgeen in deze tijd niet altijd even gemakkelijk is. De maatschappij dwingt vrouwen een rolmodel op, die vaak in conflikt is met haar authentieke behoeften. Iedere vrouw zal hier haar eigen prioriteiten stellen cq haar eigen keuzen maken. Ontken je je eigen natuur om mee te kunnen gaan in de (patriarchale) consumptie- en prestatiemaatschappij of niet, dat is de vraag hier.

3. In de natuurgeneeskunde is de menstruatie een van de vijf reinigingswegen, naast stoelgang, ademhaling, urineproductie, zweten en slijmafscheiding (neus, vagina). De ervaring is, dat wanneer deze uitscheidingen niet optimaal functioneren er ophoping van afval- en gifstoffen plaatsvindt, hetgeen op den duur naar (chronische) ziekte leidt. Vandaar dat er in de natuurgeneeskunde methoden zijn ontwikkeld om de menstruatie te bevorderen in plaats van te onderdrukken (pil). De menopauze wordt in datzelfde licht gezien. Vele klachten zijn het gevolg van het wegblijven van de menstruatie. Het verklaart het spectaculaire succes van bijvoorbeeld reinigingskuren, als vervanging van de cyclus en initiatie in een „tweede leven". Maandelijkse vasten- darmreinigingsdagen kunnen overigens ook mannen in een cyclus brengen. Het is een van de beste methoden ter preventie van ziekte, optimale vitaliteit en life-extension.

4. Er zijn talloze wijzen om dichterbij de natuur te zijn. Een dag in de week uittrekken voor een flinke wandeling bijvoorbeeld. Of je hebt een tuin, waarin je je eigen groenten teelt. De trend van eco-vacanties neemt steeds meer toe. Een berg-, boot- of strandvacantie, het kan er allemaal toe bijdragen. De avontuurlijken doen daar nog een schepje bovenop en boeken een adventure-trip. Sommigen besteden hun vacantie zelfs aan een milieu vrijwilligers project. Bevoordeeld ben je, wanneer je zelf buiten in de natuur woont of een tweede huis hebt. Een punt van zorg is natuurlijk, dat de natuur in toenemende mate wordt verwoest. Zelden ontmoet je er nog echte wildernis, een heldere sterrenhemel of een onvervuilde rivier. Toch kunnen wij niet zonder onze natuurlijke omgeving als de bron van oerbeleving, contakt met de natuurkrachten, regeneratie, bezinning en meditatie. De natuur is een spiegel van onze diepste instinkten, het diep wilde in ons. Wij zijn geen afgescheiden iets, maar zijn een deel van de samenhang. Door afbraak van de natuur verliezen wij het levende contakt met moeder aarde en worden wij steeds meer op onszelf teruggeworpen. De cultuurwoestijn is het grote schrikbeeld van dit millennium. Een waarin onze zintuigen alleen nog maar reageren op het verkeer, straatgeweld, lawaai, vuil, drukte en overbevolking. Het gaat er dus niet alleen om, om simpelweg in de natuur te zijn, maar hoe je daar bent. De kwaliteit van het contakt, dat geeft de doorslag. Raas je er alleen maar doorheen, ben je in beslag genomen door dagelijkse (vacantie en gezins)besoignes - velen moeten zich er immers later van herstellen - of ben je werkelijk in staat je met de natuur verbonden te voelen? Nostalgie bij de aestetische naaktcultuur van de jaren ‘20-’30 dringt zich op. Als onderdeel van de „terug naar de natuurbeweging", werd het menselijk lichaam gevierd als bron van vreugde, kracht en schoonheid.

5. De (overmatige) welvaart blokkeert het ware leven. We zijn collectief verslaafd, verweekt, zelfgenoegzaam en egostisch geworden. Bedolven onder het teveel zijn wij van ons diepere Zelf, onze natuurlijke omgeving en de medemensen vervreemd. We hebben geen boodschap meer aan elkaar. Zien wij deze existentile crisis echter als een kans - bekering, ommekeer - dan kan de wereld alsnog gered worden.

6. Ga je zelf de natuur in, dan is het cruciaal, of je „in je hoofd zit", dan wel of je via je eigen lichaam in contakt staat met je omgeving. In het eerste geval zijn zintuigelijke indrukken gekoppeld aan gedachten. Als je een boom ziet, krijg je meteen een „associatie": „o, wat een prachtexemplaar, nee het is een beuk, of vergis ik mij nou, statig is tie wel, en ook gezond, kijk maar naar die glanzende bladeren, ja ik hou echt van bomen". Het punt is, dat gelijktijdig met het ontwaren van de boom je gedachten er meteen tussenzitten. Terwijl je denkt „echt contakt" te hebben. Je hebt echter alleen contakt met het beeld van de boom en niet met de boom zelf. Zonder het te beseffen, sta je overal buiten. De natuur komt niet echt bij je binnen, je bent er zelf niet echt deel van. Om je echt te openen, open je jezelf eerst voor je eigen lichaam als het dichtstbijzijnde stukje natuur. Door je voetzolen te voelen, de zon of de wind op je huid, de geur van de aarde te ruiken, de helderheid van de hemel te zien, terwijl je loopt, herstel je het direkte contakt met je omgeving. Het is de toestand van lichaamsbewuste aandacht, waarin innerlijke verstilling samenvalt met de stilte om je heen. Het lichaam is een klankbord voor resonantie met zijn omgeving. Je komt dan „geen bomen meer tegen", maar de bomen zijn een verlengstuk van je eigen lichaam geworden, zij zijn in „jouw" ruimte komen te liggen. Het gaat dan niet om een „ontmoeting", maar om het vieren van echt contakt, van de eenheid. Een eenheid die er altijd al was, maar waarvan je je afgekeerd had. Het is een extatische ervaring, waarin de natuur jou heiligt en andersom. Zo regenereert zij niet alleen ons, maar ook wij haar. De oerverbondenheid is daarmee hersteld.

VACUM FYSICA

7. "In het gewone leven is energie altijd onveranderlijk gefixeerd; de wet van behoud van energie is een hoeksteen van de klassieke natuurkunde. Maar in de micro-quantumwereld kan energie uit het niets verschijnen en verdwijnen, op een spontane en onvoorspelbare wijze". (Davies, 1983, 162)

8. "Er zijn zoiets van tien tot de veertiende miljoen (10 14) deeltjes in het stuk van het universum dat wij kunnen waarnemen. Waar kwamen zij allemaal vandaan? Het antwoord volgens de quantumtheorie is, dat deeltjes ontstaan uit energie in de vorm van deeltje/antideeltje. Dat werpt echter juist de vraag op, waar die deeltjes vandaan kwamen.Het antwoord is, dat de totale energie van het universum nul is". (Hawking, 1988, 129)

9. "De reden voor dit opmerkelijke resultaat is lange tijd een puzzle geweest voor wetenschappers. Sommigen hebben gesuggereerd, dat er een diep kosmisch principe aan het werk is, dat ervoor zorgt, dat het universum precis nul energie heeft. Als dat zo is, volgt de kosmos het pad van de minste weerstand..., treedt het in verschijning zonder enige input van energie noch materie". (Davies, 1983, 31-32)

10. "Vanaf het moment dat ons verstand de veranderlijkheid van materie en het nieuwe idee van het vacum accepteert, kunnen we speculeren over de oorsprong van het universum. Misschien dat het universum uit het niets ontstond - een gigantische vacum fluctuatie, die wij tegenwoordig "big bang" noemen. De huidige fysica houdt dit voor mogelijk". (Pagels, 1982, 247)   

11. De Grote Moeder bestuurt het universum. Haar wet heet "sterven en opnieuw geboren worden". Door identificatie en verslaving - met onszelf, onze gedachten, emoties en begeerten - en ophoping - oordelen, ideen, projecten, bezit, geld, macht - blokkeren we Haar heilzame werking in onszelf en de wereld. We houden ons krampachtig vast aan onze "verworvenheden", dusdanig, dat onze "kop vol is geraakt" en er niets meer bij kan. Het is de oorzaak van stress, depressie, vermoeidheid en burn-out. Als dit maar lang genoeg duurt treden ook lichamelijke klachten op. Het gevolg is chronische ziekte. Ook in de buitenwereld zijn de gevolgen zichtbaar geworden. Technologie, rijkdom, macht hebben hun schaduwzijden in milieuvernietiging, armoede, machteloosheid en verval van de samenleving ten gevolge, op een schaal zoals dat in de geschiedenis van de mensheid nog niet voorgekomen is. De voorwaarde voor (innerlijke en uiterlijke) vernieuwing is echter voortdurende afbraak van het oude.

12. Een van de manieren van de technologie "om onze toekomst veilig te stellen" is genetische manipulatie. Onnodig te zeggen, dat deze branche in eerste instantie haar winsten veilig stelt. De effecten op het geheel zijn daarentegen uiterst dubieus. Niet voor niets lokken zij voortdurend en opnieuw heftige discussies uit tussen voor- en tegenstanders. De techniek is dat er een brokje gen van het ene organisme in het gen van een ander wordt geplaatst. Het doel is gewenste eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de smaak, het uiterlijk of de groeisnelheid van een gewas te verbeteren of ongevoeligheid van een plant ten opzichte van en bepaald insekticide te bewerkstelligen. De voordelen zijn zichtbaar op de korte termijn, de nadelen kunnen vaak pas op langere termijn geconstateerd worden. Toch is reeds duidelijk, dat ecologische evenwichten worden verstoord (vlindersterfte), gezondheid wordt geschaad (voedselintolerantie en -allergie), terwijl de maatschappelijke "bijwerkingen" eveneens onacceptabel zijn. Een multinational als Monsanto is bezig alle productiegewassen dusdanig genetisch te manipuleren, dat deze niet alleen degenereren, maar tevens de hele wereld wat zijn voedselproductie betreft afhankelijk wordt van n bedrijf.

13. Wat maar weinigen weten is dat er ook een natuurlijke manipulatie bestaat. Hiertoe moeten we de Grote Moeder van natuurkundig standpunt bekijken. Vooral de quantumfysica kan ons hier verder helpen. Het is gebleken, dat de oergrond aller dingen het Vacum, de Leegte is. Dit geldt zowel voor de grootste (het heelal) als de kleinste dingen (het atoom). Het atoom is een vrijwel lege ruimte, gevuld met electro-magnetische krachten. Die lege ruimte maakt 99,99% van het atoom uit. Aangezien ook wij uit atomen bestaan, bestaan ook wij vrijwel uitsluitend uit leegte. De aarde bestaat slechts uit 10 -14 %(0, en dan 14 nullen en 1) uit massa, de rest is leegte. Wanneer de aarde zijn lege ruimte zou verliezen, blijft er aan massa slechts een sportveld over. Wat wij massa noemen heeft met substantie dus niets te maken. Massa is energie en energie is het samenstel aan krachten in het Vacum. Deze krachten vormen samen een resonerend trillingsveld. Alle energie blijkt inhoud van het Vacum te zijn, het laatste omvat alle natuurwetten tesamen."Werkelijkheid" ontstaat, wanneer deze als mogelijkheid (potentie, virtuele toestand) in het Vacum aanwezig is. Doorslaggevend is, dat het Vacum de drager is van een fluctuerende massa (energie), die voortdurend in het Vacum ontstaat en vergaat. Door een aantal natuurkundigen wordt het Vacum bovendien als cosmische intelligentie - als het ultieme bewustzijn - gezien (L. de Broglie, M.Planck, Heisenberg e.a.).

"De Vacumfysica zal de kern van alle dingen zijn"  
Wheeler

14. Het opwindende bij deze gegevens is, dat zij precies overeenkomen met wat ik in het verleden op meerdere plaatsen* heb aangeduid. Namelijk, dat zowel het Licht (het Goddelijke) als de zichtbare wereld ononderbroken sterft en in hetzelfde eeuwige Moment opnieuw geboren worden. Het is het resultaat van weten c.q. Zelfrealisatie, zonder dat ik ooit tevoren een natuurkundig werk erover gelezen had. De kernvraag is nu, wat er gebeurt met de energie die voortdurend in het Vacum ontstaat en vergaat. Hierover kan de volgende hypothese opgesteld worden. In het Vacum "leven" energiedeeltjes alleen als potentie. De atomen hebben hier nog geen electronen. Hun ware aard dus onbekend. Door uiterste zelfontlediging van het Vacuum worden atomen met spin (electromagnetische werveling) geboren, "georganiseerd" in een bepaald electromagnetisch veld. Na interferentie met andere velden en resonantie (fotonen en quantenvorming) ontstaat dan de zichtbare werkelijkheid. Deze zichtbare werkelijkheid bestaat een tijdje, waarna het desintegreert. De omgekeerde weg wordt nu bewandeld, waarbij de energie uiteindelijk weer als virtuele toestand in het Vacum terugkeert. Aangezien alles zich in "hetzelfde eeuwige Moment" afspeelt, gaat er geen tijd overeen. Zo zijn opbouw en afbraak (idealiter) altijd met elkaar in evenwicht. Het is tevens de reden, waarom het Goddelijke als het "onbeweeglijke Zijn", als het "absolute" wordt gedefinieerd.

* Zie bijvorbeeld www.originaltrad.faithweb.com "Rebirth".

Quantumphysica voorspelt het bestaan van een onderliggende vacuumzee ("zero-point energy") op ieder punt van het universum
California Institute for Physics and Astrophysics

MOEDER HEALING

15. Dit proces van ononderbroken sterven en opnieuw geboren worden noem ik "Het Vat van Regeneratie". Het vindt plaats in de "Schoot van de Moeder". Het is een natuurlijk proces, het fundament van het leven. Ook hier vindt een uitwisseling van "deeltjes" plaats. Echter niet ingegeven door wetenschappelijke en economische drijfveren, maar gestuurd door de oorspronkelijke Wijsheid zelve. In ieder levend organisme zijn ontwerpfoutjes te vinden of stoornissen die het gevolg zijn van invloeden van binnenuit en buitenaf. Terwijl de eersten langs de weg van de ouders zijn ontstaan, hebben de tweede te maken met onze leefstijl (in brede zin). Allerlei klachten, stoornissen en ziekten kunnen er het gevolg van zijn. Dan spreek ik nog niet over de psychische, chemische en electronische manipulatie, zoals dat tegenwoordig massief op ons afkomt. Zij veroorzaken op grote schaal ontsporingen o.a. in de celstofwisseling met alle gevolgen van dien*. Al deze ontsporingen zijn uiteindelijk niets anders dan afwijkende configuraties in de bio-electromagnetische velden c.q. de "individuele" atomen. Deze volgen allen de wet van opbouw en afbraak zoals boven beschreven.Wij danken niet in de laatste plaats onze gezondheid aan het voortdurend sterven in de Grote Moeder, die zich "liefdevol over onze ontsporingen ontfermt". Het Vacum blijkt de werkplaats te zijn, waarin tal van functies ononderbroken worden gerepareerd.

* Zie MESS: http://welcome.to/FreeWHC/

Aristoteles ontkende het bestaan van het vacum. In de middeleeuwen borduurde men daarop voort: de filosofie van de "horror vacui".
Het was de geniale Evangelista Torricelli, die experimenteel
vaststelde dat het vacum bestaat en dat lucht
gewicht heeft (Florence, 1644)

16. De fascinerende vraag is nu, of deze inzichten vertaald kunnen worden naar de praktijk van healing en genezing. Zouden wij namelijk met de Grote Moeder kunnen kortsluiten, dan zou Haar heilzame werking ons direct ten goede kunnen komen. Het verrassende is, dat de gehele zichtbare wereld en dus ook wij "van eeuwigheid" in het Vacum zijn ingebed. Al wat leeft is inhoud in de Leegte. Dankzij de kamer (ruimte) kunnen er stoelen en een tafel staan. Op zijn beurt is de Leegte de essentie van de ruimte. Twee dingen blokkeren ons "direct contakt" met de Leegte: onze onbewustheid en de identificatie met ons kleine zelf. Het Vacum is het ultieme Leegtebewustzijn. Alleen wanneer wij ook bewust zijn, "resoneren" wij ermee - zijn wij Haar evenbeeld - zodat het Vacum optimaal op ons kan inwerken. Wanneer onze ruimte en de Kosmische Ruimte samenvallen, kan de laatste zich over de inhoud - onze bodymind - ontfermen. De keerzijde van onbewustheid is de identificatie met "innerlijke en uiterlijke objecten". Deze laatste trekken je niet alleen uit je Midden, maar doen gedachten, emoties, verlangens en dingen ophopen. Deze ophopingen zetten zich als slakken af, zodat het contact tussen het Vacum en jezelf dichtslibt. Er zet zich een grove laag af, waardoor het subtiele "sterven en opnieuw geboren worden" van de levensenergie wordt verstoord c.q. belemmerd. Waardoor de ophoping nog verder wordt bevorderd.

17. Cosmische manipulatie is het natuurlijke proces, waarbij in het Vacum bouwstenen worden uitgewisseld en zieke worden vervangen door gezonde. Wat nodig is om dit te kunnen bewerkstelligen is inzicht in je huidige toestand (onbewustheid, identificatie, klachten of ziekte), je vaste voornemen te willen genezen, inzicht in de aard van het genezingsproces en vertrouwen c.q. geloof in de Grote Moeder. Over de toestand waarin zich de meesten van ons bevinden, is boven reeds uitvoerig ingegaan. De stap die gezet moet worden is algehele erkenning van je toestand zoals deze is. Vooral door het voelen van de pijn, die deze met zich meebrengt kan het verlangen naar heelwording en genezing groeien. De weg waarlangs dit gebeurt is voor het verstand meestal helder. De ontwikkelingsweg van opbouw en afbraak is niet moeilijk te begrijpen. Verstandelijk inzicht-alleen is echter niet voldoende. Een diep vertrouwen c.q. het geloof in de Grote Moeder dat zij zich over jou en je klachten zal ontfermen is doorslaggevend.

Het Grote Moederprincipe is de Leegte waaruit zowel het Licht alsook de
zichtbare wereld geboren worden
Vroeg-boeddhistisch inzicht

18. De Moeder Healing omvat zowel zelf- als wederzijdse hulp. Zij is een combinatie van ontspanning, lichaamsbewustwording en overgave, tegelijk met adempulsing, voelen, het vr je zien, je er een beeld van vormen, begeleid door een mantra en dit allemaal tegelijkertijd. Het lijkt moeilijker dan het is. De eerste stap bestaat uit het "omgekeerd leren ademen". Normalerwijs adem je met het accent op de inademing. Er wordt kracht gezet in de beweging van de diepste uitademing naar de volle inademing. Dit moet je nu omkeren. Het accent komt te liggen op de beweging van het hoogste punt van inademing naar het diepste punt van uitademing. Het word je duidelijker wanneer ik zeg, dat deze beweging naar binnen en onderen - inkrimping - begeleid wordt door de fluistering "sterven". Is het diepste punt van uitademing eenmaal bereikt - waar je je adem vervolgens even kunt laten rusten - vindt van daaruit spontaan de inademing - uitdijing - plaats. Dit laat je gepaard gaan met de fluistering "en opnieuw geboren worden". Deze nieuwe ademtechniek wordt "24 uur per dag geoefend", overal en in elke situatie. Belangrijk is erop te letten, dat je gevoelscontact hebt, ontspannen blijft en dat de adem vanzelf blijft gaan. Vroeger of later vindt er een verdieping van de uitademing plaats.

19. Heb je het ademen z geoefend, dat het je "eerste natuur" geworden is, dan ga je over tot de tweede fase: het lichaamsademen. Daartoe ga je ontspannen liggen terwijl je het contact met het lichaam met de ondergrond voelt. Is dat rond, dan "breng je je adem naar je voeten". Deze eerste is nu zo getraind, dat het niet al te moeilijk is, om de omgekeerde adem ook in je voeten te voelen. Een aantal punten zijn daarbij van belang. In de eerste plaats blijven in- en uitademing in je voeten. De uitademing gaat in de diepte (inkrimping) en de inademing dijt zich vervolgens uit (in je voeten). Ten tweede begeleid je je ademing met de mantra "sterven...en opnieuw geboren worden", zoals je gewend bent. In de derde plaats voel je de adem, terwijl je tegelijkertijd naar kijkt. Dit kijken is bewust, vandaar dat je (tegen de achterkant van je gesloten oogleden) voortdurend een "scherm" vr je ziet. Dit scherm is een projectie van je bewustzijn, de garantie dat je helder-aanwezig bent. Tot slot kun je af en toe een beeld van je voeten door je heen krijgen. Het is niet de bedoeling, dat je dat vasthoudt. Het komt en gaat. Heb je nu een paar minuten je voeten geademd (terwijl je dat voelt), verplaats je de adem naar je onderbenen. Je herhaalt de procedure. Na een paar minuten naar je knien, dan naar je bovenbenen, je onderbuik respectievelijk -rug, je buik/rug, je borst/rug, je hals/nek en je gezicht/achterhoofd, steeds volgens dezelfde principes.

20. Tot slot de specifieke healing: het orgaan-lichaamsademen. Hierbij breng je je adem naar een orgaan of lichaamsdeel, dat healing nodig heeft. Heb je bijvoorbeeld voedselintolerantie, dan zal dat orgaan je dunne darm zijn, dus het midden van je buik. Maar alvorens je dat doet geef je je over aan de Grote Moeder en smeek je Haar genezing af. Je belijd je rotsvaste vertrouwen, dat in Haar Leegte jouw stoornis getransformeerd en genezen wordt. Je helder present-zijn zie je voor je in "het scherm". Wellicht gaan er vervolgens een paar bevestigende beelden door je heen. Dan met iedere uitademing breng je je buik naar het diepste punt van uitademing, terwijl je "sterven" fluistert. Dit diepste punt blijkt een Niets te zijn waar alles - adem, mantra, buikgevoel en beeld - in verdwijnt, ondergedompeld in de Leegte. Voor een paar (tijdeloze) momenten zijn de objecten verdwenen - alleen je bewustzijnsscherm is er - en je krijgt een gevoel van het mysterie. Het Vacum doet Haar werk, zonder dat jij daar invloed op uit kunt oefenen. Het is het heiligste moment van de healing. Het is analoog met de oude mythen, waarin mensen de onderwereld afdalen om te sterven en opnieuw geboren te worden. Het is die dimensie, waar "het donker licht genoeg is" (Johannes van het Kruis). Je laat de Moeder het werk doen, je hebt het helemaal uit handen gegeven, waarbij je Haar de tijd geeft, die zij nodig heeft. Vervolgens sluit je af met een dankzegging.

Home

2000 Copyright by Han Marie Stiekema
Last update: 11/08/07