Hoofdstuk 11
MATRITALK
Samenzijn in de Grote Moeder

INHOUD

1
INLEIDING
2

DE DRIEVOUDIGE
MOEDER

   - DE OERMOEDER
   - MOEDER AARDE
   - DE STAMMOEDER
3
IN HARMONIE MET DE
NATUUR

4

GODINNEN EN GODEN
5

PRIESTERS EN GOEROE'S
6
VROUWEN EN MANNEN
7

DE OORSPRONKELIJKE
TRADITIE

8

CULTUS, VIERINGEN
EN RITUELEN

9

HET GEHEEL DIENEN
10

GROTE MOEDER HYMNE
11

MATRITALK
12
TOT SLOT

LITERATUUR

 

 

 

 

 

 

 

Vraag
Vroeger was er God, nu is het de Grote Moeder. Het lijkt een naamsveranderingsspelletje. Wat is er nu echt aan?

HMS 
1. (Glimlacht) Beide zijn zo echt als het maar kan. Het is ook niet dat zij uitgewisseld worden. Het is alleen zo, dat "God" niet de Uiteindelijke Werkelijkheid blijkt te zijn. God, het Goddelijke, het Licht wordt geboren uit iets wat daar achter ligt: het Vacuum.

Vraag
Dit mag voor theologen interessant zijn, maar hoe kan mijn innerlijk leven hierdoor veranderen?

HMS
2. Al het nieuwe begint met het verstandelijk begrijpen. Je kunt dus bij jezelf nagaan, wat er verandert in je leven, wanneer je het bestaan zoals je dat kent, ingebed weet in een Dimensie, waarin alles onderonderbroken terugkeert en van waaruit alles ononderbroken geboren wordt. Ten tweede kun je nagaan, wat die kosmische geborgenheid emotioneel voor je betekent. Nodigt dit uit tot "thuiskomst", dan kun je je er bewust - door meditatie en overgave - voor openstellen.

Vraag
Ditzelfde wordt van God gezegd.

HMS
3. God of het Goddelijke is slechts de halve waarheid. Hij/Het staat voor het Licht, "dat ons geschapen heeft". Deze opvatting komt voort uit een dualistische filosofie, waarin de tegenhanger van het Licht - de Duisternis - weggelaten wordt. Pas als je ziet dat Licht en Duisternis twee kanten van dezelfde medaille zijn, kom je op het Ene dat daar achter ligt.

Vraag
Als ik het goed begrijp is de winst van het nieuwe inzicht de duisternis.

HMS
4. De scheefgroei van onze patriarchale cultuur is te wijten aan het feit, dat er geen evenwicht tussen afbraak en opbouw is. Men identificeert zich uitsluitend met opbouw, groei, vooruitgang en winst. Daardoor ontstaan er op alle levensgebieden ophopingen. Wanneer deze te hoog worden, verstikken zij het leven. De Leegte tolereert dat maar tot een bepaalde kritische grens. Wordt die overschreden, dan worden voornoemden met geweld afgebroken.

Vraag
We moeten dus oog krijgen voor de noodzaak van creatieve afbraak.

HMS
5. Gij zegt het. Het nieuwe dat de Moeder brengt is het inzicht, dat willen wij zowel als individu alsook als cultuur overleven, wij ons leven zoveel mogelijk overeenkomstig de Aard van het Vacuum moeten inrichten. Zij is de kosmische Wijsheid die aangeeft hoe te leven. Hoe meer wij voortdurend onze oude dingen, identificaties, begeerten etc. afbouwen, des te minder de Leegte dat hoeft te "doen".   

Vraag
Hoe komt U ertoe het Vacuum de Grote Moeder te noemen. Het kan toch ook Nirvana of Tao heten.

HMS
6. Het Onkenbare kan niet benoemd worden. Toch heeft juist de abstracte benaming zoals die in het Boeddhisme niet alleen de ware aard van het Vacuum verhuld - namelijk zijn destructieve (enge!) kant - maar er ook voor gezorgd dat het nooit werkelijk een plaats in de beleving kon innemen. Waardoor zijn Werkelijkheid nooit tot ons door kon dringen. In de huidige tijd, waarin de consequenties van deze patriarchale houding - identificatie met het Licht bij uitsluiting van de Duisternis - steeds duidelijker worden, is het van levensbelang de Werkelijkheid dichter bij de mensen te brengen. Niets ligt dan meer voor de hand dan terug te vallen op de meest oorspronkelijke ervaring. Het is die van het Vacuum, datgene waaruit alles voortdurend geboren wordt en terugkeert. Het opwindende is, dat de meest archaÔsche voorstelling - die uit de prehistorie - samenvalt met de meest recente inzichten uit de moderne fysica.

Vraag
Komen deze voorstellingen ook niet overeen met die van het Boeddhisme, waarin de "bodemloosheid" der dingen wordt gepredikt?

HMS
7. Zeer zeker. Doorgaans wordt dit echter beperkt tot de materiŽle wereld en de verschillende "tussendimensies". Het verschil is, dat de Moeder ook de "Moeder der Tathagatha's" is, hetgeen aangeeft dat ook Realisatie, Verlichting en de Boeddhanatuur relatief zijn. Dit heeft onlangs zijn nadruk gekregen in de stichting van het Grote Moeder Boeddhisme.

Vraag
Dit is een gedurfde stap, een die misschien niet overal in dank wordt afgenomen.

HMS
8. In mijn eigen leven betekent dit, dat ik niet meer de "laatste autoriteit" in spirituele zaken ben, maar dat uit handen heb gegeven, en uitsluitend nog als boodschapper van de Grote Moeder functioneer. Niets brengt mij meer vreugde dan het besef in dienstbaarheid aan het Ultieme te mogen leven. Zij heeft mij behoed voor het grootste misverstand, namelijk mij te identificeren met Verlichting als zou dat het Uiteindelijke zijn.

Vraag
Is Zelfverwerkelijking daarmee van de baan?

HMS
Er zijn twee benaderingswijzen: het hebverlangen en het Zijnsverlangen. In het eerste geval wil je dingen naar je toehalen, in het tweede geval verlang je deel van het Geheel te zijn. Het unieke van de Grote Moeder is, dat je haar niet kunt bereiken of verwerkelijken. Zij leert je daarom je ambities los te laten. Is op een gegeven moment je "ontvangenis onbevlekt", dan kan het Licht in jou geboren worden.

Vraag
Het valt mij op, dat U als man zo in vervoering bent van wat U de Grote Moeder noemt. Bij mijn weten zijn het toch vooral vrouwen, die een "vrouwelijk universum" benadrukken.

HMS
9. (Glimlacht) Het paradoxe is, dat de Grote Moeder niet speciaal voor vrouwen alleen is. De Grote Moeder is geen "rol- of gendermodel" voor vrouwen, maar een verwoording van de Uiteindelijke Werkelijkheid. Vrouwen die hun identiteit zoeken, vereenzelvigen zich met vrouwelijke voorbeelden (heiligen, deities, godinnen), zoals bijvoorbeeld Tara, Hildegard, Maria of ook moeder aarde. De Grote Moeder als "Baarmoeder van het gehele universum" omarmt daarentegen vrouwen en mannen gelijkelijk. Dat dit geen nadeel is zal duidelijk zijn. Vanuit "de Schoot van de Moeder" ontstaat een geheel nieuwe impuls, namelijk die van een Universele Grote Moederreligie. Vrouwen die hierin het voortouw willen nemen zijn natuurlijk welkom. Zij hoeven dan niet meer een plekje in een patriarchale religie te veroveren, maar kunnen zich "direct thuisvoelen". Vrijblijvend is dit niet. De komende tijd zal immers een zeer moeilijke zijn, een waarin het leven van alle kanten wordt bedreigd. De noodzaak dat vrouwen massaal naar voren komen is nog nooit zo groot geweest. 

Vraag
Wat is de grootste kracht van de Grote Moeder?

HMS
10. Vroeger zeiden de mensen "God geeft en God neemt". Wat toen in God werd geprojecteerd komt in feite toe aan de Grote Moeder. Zij schenkt het leven en neemt het weer tot Zich. Ons hele bestaan is in Haar ingebed. Het geeft kracht Haar wet van afbraak, bestendigheid en vernieuwing te kennen. Kijk hoe zij werkt in de natuur! Je door Haar te laten leiden om Haar Wijsheid vervolgens in praktijk te brengen, in ons eigen leven en in de maatschappij is waar het op aankomt. In feite komt de ontdekking van de Grote Moeder precies op het juiste moment. Immers, de patriarchale God heeft geen antwoord meer op onze vragen. Juist nu wij in een zo kritieke tijd verkeren, is de Grote Moeder Degene tot wie wij onze toevlucht kunnen nemen.

Home

© 2000 Copyright by Han Marie Stiekema
Last update: 11/08/07